top of page
nou se doulas
Logo rezo Doula a

Fondasyon sèvis Rezo Doula a bay sipò doula endividyèl refleksyon ki ann amoni ak bezwen moun ki akouche yo.

Manman ak ti bebe pa fenèt
 • 1:1 Vizit pandan gwosès ak apre akouchman

 • Sipò pou travay an pèsòn nan kote akouchman an

 • Sipò ant vizit yo atravè tèks, imèl, oswa telefòn

 • 24/7 sipò on-call depi 37 semèn jiska nesans

 • Vizit yo ka fèt lakay ou, nan biwo doktè, oswa nan plas piblik

Sèvis Doula yo enkli:

 • Sètifye oswa antrene pa òganizasyon fòmasyon doula

 • Sètifye CPR ak Premye Swen

 • Pote asirans responsablite pwofesyonèl

 • HIPAA sètifye

 • Background tcheke

Doula TDN yo se:

Poukisa itilize yon Doula TDN?

 • Reponn kesyon sou gwosès, travay, ak apre nesans

 • Bay konfò atravè sipò fizik

 • Ofri sipò emosyonèl pou ede diminye estrès ak enkyetid pandan gwosès ak akouchman.

Yon pwofesyonèl ki pa medikal ki sipòte moun ki ansent ak fanmi yo nan:

Ki sa ki se yon Doula?

 • Bay men sou sipò

 • Bay materyèl edikatif ki baze sou prèv

 • Bay sipò emosyonèl

 • Respekte tout moun nan ekip medikal la

 • Sipòte Ekip Swen Lè Sa nesesè

Doulas fè

Doula ale nan nesans nan lopital
 • Fè pwosedi medikal yo

 • Fè dyagnostik, trete oswa entèvni pandan pwosedi medikal yo

 • Bay konsèy medikal

 • Pran plas pèsonèl medikal

Doulas pa fè sa

Etap pou kòmanse Sèvis Doula

Nou te mande Doulas: Kisa yon Doula ye?

Rezo Doula a
nou se doulas

© 2023 pa Doula Network. Ki fèt pa@art nadine

bottom of page